Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Gminna Biblioteka Publiczna im.Św. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.bibliotekaswinicewarckie.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • zdjęcia nie posiadają opisów
  • część dokumentów jest w postaci skanów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dominika Barylska, adres poczty elektronicznej biblioteka@swinicewarckie.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 632881139. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej mieści się w Świnicach Warckich przy ulicy Kościuszki 18. Jest to budynek dwukondygnacyjny.

Do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich prowadzi wejście z jednym schodkiem o wysokości 10 cm, bez podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych i bez poręczy ułatwiającej poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich, osobom starszym oraz prowadzących wózki dla dzieci.

Główne wejście do budynku prowadzi przez jednoskrzydłowe drzwi, o szerokości 105 cm, które nie posiadają funkcji automatycznej.

Po wejściu do budynku na parterze znajduje się hol, w którym po lewej stronie znajduje się wejście do Gminnej Biblioteki Publicznej z drzwiami otwierającymi się na zewnątrz, w prawą stronę, o szer. 80 cm, na wprost znajdują się schody o szerokości 120 cm prowadzące na piętro, gdzie na wprost schodów znajdują się dwuskrzydłowe drzwi wejściowe na salę widowiskową, otwierające się na zewnątrz w lewą i prawą stronę, o szerokości 122 cm, ze schodów korytarzem o szerokości 120 cm w prawo, po prawej stronie korytarza znajdują się toalety, z dwoma kabinami wewnątrz po prawej stronie oraz umywalką znajdującą się przed wejściem do kabin po lewej stronie. Natomiast ze schodów korytarzem w lewo, po lewej stronie korytarza znajdują się drzwi do biura, otwierające się do środka, w lewą stronę, o szerokości 80 cm. Po prawej stronie korytarza znajdują się drzwi do sali muzycznej otwierane na zewnątrz w lewą stronę, drzwi o szer. 80 cm z 20 cm schodkiem. W dalszej części korytarza znajdują się drzwi do pomieszczenia socjalnego, otwierane do środka, w lewą stronę, o szerokości 80 cm, na wprost znajdują się drzwi do pokoju dyrektora otwierane do środka, w lewą stronę, o szerokości 80cm. Klatka schodowa wyposażona jest w jednostronne poręcze bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych z wózkami. Budynek nie posiada windy do przewozu osób niepełnosprawnych.

W budynku na I kondygnacji znajduje się gabinet Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wypożyczalnia, czytelnia i toaleta dla pracowników. W części parterowej nie ma ogólnodostępnej toalety.

Na II kondygnacji  znajduje się sala muzyczna, sala widowiskowa, wioska internetowa, biuro, pokój dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, pomieszczenie socjalne oraz toaleta dla pracowników i ogólnodostępna, która nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Górny korytarz o szerokości 120 cm nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

Przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej znajduje się ogólnodostępny czterostanowiskowy parking. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Nadmieniamy, że niniejszy opis dostępności architektonicznej nie uwzględnia zagadnień związanych z innymi aspektami pomocowymi dla osób niepełnosprawnych (osób niepełnosprawnych ruchowo, osób posiadających dysfunkcje o charakterze sensorycznym: niewidomi i niesłyszący oraz osoby niepełnosprawne intelektualnie), jakie mogłyby być potencjalnie zastosowane w budynku użyteczności publicznej, czyli np.: informacji głosowych, pętli indukcyjnych (środków wspomagania słuchu), możliwości tłumaczenia języka migowego, odpowiedniego dla tych niepełnosprawności oznakowań pomieszczeń, korytarzy (przy pomocy alfabetu Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niewidomych).

15 lutego
Dzień imienin
św. Siostry Faustyny
i liturgiczne wspomnienie
jej wileńskiego
kierownika duchowego
bł. ks. Michała Sopoćki.

 

 

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny